Nh?ng ti?u s? Facebook hay nh?t ?? c?p nh?t trên Facebook

Mình dám cá là, có r?t nhi?u b?n s? d?ng Facebook nh?ng ??n nay ti?u s? Facebook c?a mình v?n gân nh? ?? tr?ng không h? c?p nh?t b?t k? th? gì ph?i không nào? V? c? b?n, thì cái ti?u s? cá nhân trên Facebook nh? là ph?n gi?i thi?u ng?n g?n v? b?n thân ??i v?i ng??i dùng khác giúp h? hi?u c? b?n v? mình nh? th? nào.

T?o ti?u s? Facebook ??p nh?t

Tuy nhiên, ?a s? m?i ng??i dùng khi mu?n c?p nh?t ti?u s? trên Facebook c?a mình thì c?c k? b?i r?i vì không bi?t mình ph?i c?p nh?t nh?ng gì vì nó c?c k? ng?n g?n và nó có quy ??nh s? t? ng?. Chính vì th?, chúng ta cùng tham kh?o qua m?t s? ti?u s? bên d??i ?ây th? nhé.

[toc]

Ti?u s? Facebook hay nh?t

?? gây ?n t??ng v?i ng??i khác khi vào trang cá nhân c?a mình, thì m?t cái ti?u s? hay luôn là cái mà b?t k? ai ai c?ng c?n ph?i có ph?i không nào.

1. M?p thì ??p – ?m thì d? th??ng – Lòi x??ng thì d? m?n

2. Ng??i ta có chí thì nên, còn em có chí thì nên g?i ??u

3. B?n bè là ngh?a t??ng thân
Khó kh?n ho?n n?n …m?nh ai n?y lo
Có phúc cùng h??ng , có h?a…t? ch?u

4. H?c không ch?i ?ánh r?i tu?i tr?
Ch?i không h?c v?a kh?e v?a vui

5. B?u ?i th??ng l?y bí cùng
Tuy r?ng khác dãy nh?ng chung m?t ??.

6. M?t ph? n? toàn di?n là: sáng di?n, tr?a di?n, chi?u di?n, t?i di?n…

7. Giang h? hi?m ác, không b?ng m?ng lag th?t th??ng.

8. Trúc xinh trúc m?c ??u ?ình…Em xinh em ??ng m?t mình k? em.

9. Khi b?n bu?n hãy g?i cho tôi…tôi không h?a s? làm b?n c??i…nh?ng tôi h?a s? c??i vào m?t b?n.

10. Ng?n g?n th? hi?n s? thông minh nh?ng không ?úng trong tr??ng h?p ng??i ta nói ” Anh yêu em ”.

11. Th?t tình t? t? ?u cây m?n
Cành m?n rung rinh ngã cái u?nh
C? sao d??i ??t cây ?inh nh?n
Không ch?t vì tình ch?t vì ?inh.

12. N?u b?n m?c qu?n áo ra ???ng mà b? chê x?u thì t?t nh?t b?n không nên m?c qu?n áo n?a

13. Rõ ràng là trên ??i này không có gì là rõ ràng.

14. Không ph?i ng??i ?àn bà nào c?ng ??p và không ph?i ng??i ??p nào c?ng là ?àn bà.

15. X?ng … có th? c?n, l?p … có th? mòn, nh?ng s? máy, s? khung thì không bao gi? thay ??i.

16. Có cái n?ng, có cái gió nh?ng thi?u… cái ?ó thì ta xa nhau, ng??i ?iiiiiiiiii

17. Giang h? hi?m ác anh không s?…Ch? s? ???ng v? v?ng bóng em.

18. Khi x?a ông cha ta x? thân c?u n??c…Ngày nay, chúng ta x? n??c c?u thân !!!

19. Khi ai ?ó nói b?n vô duyên thì b?n nên m?m c??i vì vô duyên là vi?t t?t c?a Vô t? và Duyên dáng.

20. Không bao gi? bán ??ng b?n bè… khi ch?a ???c giá.

21. Ti?n túng – Tình tan – T? t??ng t?i tàn – Ti?n t?i t? t?

22. M?p thì ??p – ?m thì d? th??ng – Lòi x??ng thì d? m?n.

23. “C??p gi?t ?ây, gi? tay lên không tao báo công an”

24. H?c không yêu y?u d?n r?i ch?t
Yêu không h?c không ngóc ???c lên.

25. Tiên h?c l?, h?u h?c v?n
Hai ??a l?ng nh?ng làm sao mà h?c.
H?c làm chi, thi làm gì
Tú X??ng còn r?t,hu?ng chi là mình

26. H?c trò ngày nay qu?y t?i tr?i
10 th?ng ?i h?c 9 th?ng ch?i
3 th?ng ??n l?p 2 th?ng ng?
Còn l?i th?ng kia c?ng g?t gù.

27. Th?ng cho vay là th?ng d?i
Th?ng tr? l?i là th?ng ngu

28. H?c không ch?i ?ánh r?i tu?i tr?
Ch?i không h?c v?a kh?e l?i v?a vui
Hãy c? ch?i cho h?t ??i trai tr?
?? v? già l?ng l?… ??p xích lô.

29. Tr? xông pha, già … h?i h?n!

30. “KIÊNG” Con th?y, v? b?n, gái c? quan, b? c?a s?p!

Ti?u s? Facebook ch?t nh?t

M?t cái ti?u s? Facebook ch?t, luôn là cái gây ???c ?n t??ng v?i ng??i khác nh?t khi h? vào trang cá nhân c?a mình mà các b?n c?n ph?i chú ý ??y nhé.

1. ?àn ông ko s? khó ko s? kh? ch? s? khô.
?àn bà ko s? m?i ko s? m?t ch? s? m?m…

2. B? m? ta nuôi ta l?n lên, còn v? ta n?t (d?y) ta nên ng??i.

3. N?u em c?n m?t k? có th? s?n sàng ch?t vì em, thì anh th? v?i Chúa anh không ph?i th?ng ngu ?ó.

4. Ti?n là gi?y, th?y là l?y.

5. Ai c?ng ch?n vi?c nhè nhàng, gian kh? dành ph?n… th?ng ngu.

6. ?au ??n thay ph?n ?àn bà
H?n n?m ba tu?i v?n là ?àn em.

7. Nhìn lên thì ch?ng b?ng ai, nhìn xu?ng thì ch?ng ai thèm nhìn mình.

8. Nam qu?c s?n hà Nam ?? c?, r??u ngon không u?ng ?? r??u h?.

9. Quân t? nh?t ngôn là quân t? d?i
Quân t? nói l?i là quân t? khôn!

10. B? em b?o chém gió là không t?t m? em b?o chém gió có l?i cho s?c kho? vì c??i nhi?u, em không bi?t nghe ai?

11. Tr??c ?ây ??p trai l?m, bây gi? ?? h?n nhi?u r?i.

12. B?n ch?t t?t nh?ng dòng ??i xô ??y
Xô không ???c ta ??y l?i dòng ??i!

13. Dân ta ph? bi?t s? ta… N?u mà không bi?t thì tra Google.

14. Tr?m n?m bia ?á c?ng mòn, ngàn n?m bia r??u v?n còn tr? tr?.

15. H?u duyên thiên lí l?ng t??ng ng?, vô duyên l?ch sóng c? um sùm.

16. Thà ch?t ch? không ch?u hi sinh.

17. Ngó sang t??ng làm gì? B? yêu ??y

18. ?ây là ti?u s? nh?ng ch?a bi?t vi?t nh? nào!

19. Có cái ch?t hóa thành b?t t?
và có cái ch?t hóa thành … ch?t th?
Có nh?ng ng??i do chân lý sinh ra
Nh?ng, có nh?ng ng??i do… s? ý sinh ra.

20. Trông b?n quen quen, hình nh? tôi ch?a g?p b?n bao gi??

Ti?u s? Facebook v?i kí t? ??c bi?t

Bên c?nh nh?ng ti?u s? thông th??ng, thì nh?ng kí t? ??c bi?t luôn ???c các b?n tr? hi?n nay dùng ?? t?o ti?u s? trên trang cá nhân c?a mình.

-‘?’- ¤—©†™ VietStatus ™•©—¤-‘?’-

?oº°¨°ºo??VietStatus!??oº°¨°ºo?

??????VietStatus?????

/»»-»-(¯`v´¯)-»*** [nick name] ***«-(¯`v´¯)-«-««

/[»¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï » (nick name) «¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï »]

/?????:._ (nick name) _.:?

????

:::::::::::::/”
::::::::::::|:/|
::::::::::::|:::|
::::::::::::|:~|
::::::::::::|:::|
:::::::::/’|:::|/’::
:::::/”|:::|:::|:::|:
::::|:::[@]:::|:::|::
::::|:::|:::|:::|:::|:::
::::|:~:~::~::~:|::::)
::::|:::::::::::::::::::/
::::::::::::::::::::::/
:::::::::::::::::::::/

????????????? ]?????????
????????????????
I???????????????????].
???????????????…
??????????
??????????
???????
????
?
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????

“““““` ? ‘? ‘?
““““` __?_?_?__
“““` `{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
‘“` ?`{?//?//?//?}` ?
‘“` ?_{?___?__?___.?}_?
“` {///////////////}
“`{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
“{//////////////////}
“{_?__?_?_?_?_?__?_}

? .. __::_____ ? ?
? /_______/ ??
? |_?_? _|_| ? ?
?Ck iu vk?
( _ /) ( _ /)
(^_^) (^_^)
?(“) (“) (“) (“)?
Ngôi nhà tình yêu
——???——

*(`’•.¸(`’•.¸*-*¸.•’´)¸.•’´)*
»~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~«
*(¸.•’´(¸.•’´*-*`’•.¸)`’•.¸)*
?°???°??°?
? .. __::_______ ? ?
? /__________/ ??
? | _ ?_? _ |_’| ? ?
|_______?.$$$$?_______|

*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
I___LOVE___YOU
(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
.´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O
`…..ILOVEYOU….´r
`.. …………….. ..´e
` …………´v
“..”er

___???_____???___
__?_____?_?_____?__
__?______?______?__
___?___YEU___?___
_____?_EM _?_____
_______?___?_______
_________?_________

??????????????????????????????????
????????? ?Xe ch? 100000000 LIKE ??n ?ây..
????????? ?????? ????????? ????????.
??????????????? ??????????????? ??? .
??????????????? ????????????? ??.

??????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????

V?i m?t s? ti?u s? Facebook mà mình gi?i thi?u bên trên, hy v?ng r?ng nó s? mang ??n cho các b?n m?t s? l?a ch?n khi t?o cho trang cá nhân c?a mình n?i b?t h?n nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.