T?ng h?p nh?ng tên Facebook hay, ??p, ý ngh?a… nh?t

Facebook không ch? là m?t MXH, mà nó d??ng nh? là n?i giao l?u và trò chuy?n c?a h?u h?t c?a m?i ng??i hi?n nay ph?i không nào? ?? có m?t tài kho?n Facebook, thì vi?c ??u tiên ?ó là tìm cho mình m?t tên Facebook ?? ??t cho tài kho?n c?a mình. Tuy nhiên ?? có ???c m?t cái tên hay, thì mình ngh? r?ng không ít ng??i trong chúng ta vô cùng ?au ??u trong vi?c tìm ra m?t cái tên Facebook ?? ??t cho tài kho?n ph?i không nào?

T?o tên Facebook ??p nh?t

Tên tài kho?n Facebook là cái, mà nó s? gây ?n t??ng m?nh m? nh?t v?i ng??i khác khi h? vào trang cá nhân c?a các b?n ?? xem thông tin c?a b?n. Bên c?nh ti?u s? Facebook hay, thì m?t cái tên ??p luôn là cái mà r?t r?t nhi?u ng??i c?n ph?i có cho tài kho?n Facebook c?a mình.

Tên tài kho?n Facebook
Tên tài kho?n Facebook

V?i vi?c, có hàng tr?m tri?u ng??i dùng MXH Facebook thì vi?c tìm cho mình m?t cái tên tài kho?n Facebook ??p c?c k? khó ph?i không nào. V?i nhi?u s? thích khác nhau, tâm tr?ng, tính cách… mà chúng ta có th? tham kh?o qua nh?ng cái tên Facebook ??p nh?t ? bên d??i th? nhé.

[toc]

Tên Facebook hài h??c, b?a

Ivan Xach Xô Vôi

R?Mông MuTê

Mecci B?Cu

MôngTo?ítC?ngTo

Ph?ngPh?ngXiLip

Fecnando Cuto

Lông Chim Xo?n Tít

Vay Vay H?n Xin Xin H?n

H?c Lào Mông Chi Chít

?ang ? L?n Ra Ng?

X?m Th?ng Kêu Van H?ng

Ôm Ph?n Lao Ra Bi?n

Say X?n Xông Dzô Hãm

Cu D?o Thôi Xong H?n

Cai H?n Thôi Không ??

Xà L?n Luôn Luôn L?ng

Ng?i X?m To H?n H?n

Teo h?n mông bên ph?i

Xà l?n dây thun giãn

Chim ?ang Sun

Chim Sun Sun

Chim S?ng U

Chim Can Cook

Choi Suk Ku

Nâng Su Chieng

Kim ?âm Chim

P?t Song Híp

Ch?i Xong Dông

Soi Giun Kim

Hi?p xong dông

Eo Chang Hy (y chang heo)

Tên Facebook bu?n

Không T?n T?i

Ph?n Con Gái

Ch? Trong Vô V?ng

Thung l?ng ?au th??ng

Âm Th?m Bên Anh

Hoa Cô ??c

S?u Vô L?

S?u Thiên Thu

N?i Bu?n Không Tên

Mít ??t

Gi?t L? S?u

Gi?t L? Tình Chung

Gi?t L? ?ài Trang

Góc khu?t

H? ?en Sâu Th?m

Bong Bóng Xà Phòng

Bu?n c?ng ph?i c?

Gi? v? thôi nhé

Bu?n Thì Sao

Em Không Bi?t Khóc

C?n m?a ngang qua

Sâu muôn ng?

???ng không l?i

Con l?t ??t

M?a bong bóng

Gai x??ng r?ng

N? C??i Không Vui

L? Cay Hàng Mi

Bibi Bu?n

N??c m?t bu?n

L? nh?t phai

Tên Facebook v? tình yêu bu?n

L? S?u

Trách Ai Vô Tình

Ng??i Vô Danh

B? Vai Nh?

Tình L?nh Giá

N?i Bu?n Không Tên

Quá Kh? U S?u

Ánh Sao ?êm

S?u tím thi?p h?ng

Tình nghèo có nhau

Yêu anh Em c?ng bi?t ?au

Ng??i không hình bóng

H?n trách con ?ò

G?t ?i n??c m?t

Gi?n Anh

Gi?t n??c m?t mu?n màng

Khóc m?t dòng sông

Kho?ng l?ng trong tim

Dòng ??i r?i l?

Ký ?c Bu?n

L?ng Nhìn

M?a ?êm

N? C??i Nh?t Nhòa

Cay ??ng Cu?c ??i

Thân T?n Tâm Di?t

Ý th?c Yên Di?t

Vô ??ch T?ch M?ch

Lang Quân Bu?n

Âm Th?m Bên Em

Lãng t? cô ??n

N?i ?âu tìm th?y em

S?u thâm niên

M?a Lang Thang

D? Vãng

M?nh ??i dang d?

C?u Bu?n Vì Ai

H?nh Phúc Thoáng Qua

Bi?n Máu

Nh?ch Môi C??i ??i

Tình ??n ph??ng

B??c ???ng Cùng

Tình x?a ngh?a c?

??ng Không ?áy

Cô ??c Mình Tôi

Dòng ??i Cay ??ng

Tên Facebook có kí t?

V?i các kí t?, m?i ng??i có th? tìm ra nh?ng cái tên Facebook ??c ?áo và l? nh?t.

Linh#24#
wife
? ?????
~l?n~
?????
??C°Á°O??
S?????
????Haru
tientiennnn
?i??C??
>>???h
Miumiu”
Ls_Vân
??????
I’AM?Cua’ss888
Tom_Sunny
Huê 1502
~??M?M???~
?i?Sa?g
?My’s
huyen_trang
Faragonda
Bum
?Tômháos?t
??i
an_an6789
?????ƒø?
[00ff00]??
Tis ( Fam WE’RE ONE )
Snake
Kjn
?M?a
?H????
$~Liondragon~$
sunshine264
2mama
aaaaaaaaaa
lanphuong_22
?ittle#?izard
~Hoà~Va0~Mây~

Tên Facebook 1 ch?

Cún

G?u

Th?

Heo

C?m

N?n

Xo?c

Lép

??c

C?c

Bát

Chén

Ly

Long

Nam

Xo?n

Xo?n

Khóa

Chu?t

Tên Facebook ti?ng Anh

Ruby

Vincent

Larry

Jennifer

Jack

Dick

Irene

Claire

Robert

Kenny

Scotl

Catherine

Anita

Terry

Ivy

Rita

Jackson

Eric

Simon

James

Sam

Hank

Sarah

Kevin

Angel

Golden

Jimmy

Docata

Tom

Jason

Paul

Gary

Michael

Jesscica

Vivian

Tên Facebook cho n?

Alice – “ng??i ph? n? cao quý”
Bertha – “thông thái, n?i ti?ng”
Clara – “sáng d?, rõ ràng, trong tr?ng, tinh khi?t”
Freya – “ti?u th?” (tên c?a n? th?n Freya trong th?n tho?i B?c Âu)
Gloria – “vinh quang”
Martha – “quý cô, ti?u th?”
Phoebe – “sáng d?, t?a sáng, thanh khi?t”
Regina – “n? hoàng”
Sarah – “công chúa, ti?u th?”
Sophie – “s? thông thái”

Tên Facebook cho nam

David – David – “ng??i yêu d?u”
Felix – Felix – “h?nh phúc, may m?n”
Edgar – Edgar – “giàu có, th?nh v??ng”
Edric – Edric – “ng??i tr? vì gia s?n” (fortune ruler)
Edward – Edward – “ng??i giám h? c?a c?i” (guardian of riches)
Kenneth – Kenneth – “??p trai và mãnh li?t” (fair and fierce)
Paul – Paul – “bé nh?”, “nhúng nh??ng”
Victor – Victor – “chi?n th?ng”
Albert – Albert – “cao quý, sáng d?”
Donald – Donald – “ng??i tr? vì th? gi?i”

Tên Facebook ý ngh?a

Angel / Angela – “thiên th?n”, “ng??i truy?n tin”
Artemis – tên n? th?n m?t tr?ng trong th?n tho?i Hy L?p
Celeste / Celia / Celina – “thiên ???ng”
Erica – “mãi mãi, luôn luôn”
Eudora – “món quà t?t lành”
Godiva – “món quà c?a Chúa”
Isadora – “món quà c?a Isis”
Lani – “thiên ???ng, b?u tr?i”
Myrna – “s? trìu m?n”
Thekla – “vinh quang cùa th?n linh”

V?i nh?ng cái tên Facebook ??p, m?i ng??i có th? tìm và l?a ch?n cho mình m?t cái tên mà mình ?ng ý nh?t ?? ??t tên cho tài kho?n Facebook c?a mình th? nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.