Li?t kê danh sách kí t? ??c bi?t Bang Bang 2 ??c nh?t

Game Bang Bang 2 m?t dòng game b?n Tank, m?t trong nh?ng con game ???c anh em game th? yêu nh?t trên Kul hi?n nay t? l?i ch?i và n?n ?? h?a. Chính vì ?i?u này, Bang Bang 2 thu hút ???c hàng tri?u ng??i ch?i ??n và tham gia vào t?a game này.

Nh?ng kí t? ??c bi?t trong Bang Bang 2

Có th? nói, n?u ch?n m?t dòng game b?n Tank mà nó ?áp ?ng ???c c? v? ph?n nhìn và n?n ?? h?a thì có l? Bang Bang 2 là m?t trong các cái tên n?i b?t h?n bao gi? h?t. Và m?i ?ây, kí t? ??c bi?t Bang Bang 2 chính th?c ???c anh em game thù áp d?ng vào ?? ??t tên cho nhân v?t c?a mình.

Kí t? ??c bi?t Bang Bang 2
Kí t? ??c bi?t Bang Bang 2

H?p d?n, lôi cu?n là nh?ng gì mà anh em có th? c?m nh?n ???c khi ch?i Bang Bang 2 và k?t h?p v?i các cái tên c?c ch?t thì còn gì b?ng n?a ph?i không nào anh em? Thêm ph?n h?ng kh?i, ph?n khích cho anh em khi tr?i nghi?m dòng game này.

Các kí t? ??c bi?t khi ch?i Bang Bang 2

Mã ký t? Ký t? Mã ký t? Ký t? Mã ký t? Ký t?
" † & &
&Dagger; &lt; < &permil;
&gt; > &bull; &euro;
&hellip; &nbsp; &Prime; ?
&Aacute; Á &prime; ? &aacute; á
&oline; ? &Acirc; Â &frasl; ?
&acirc; â &weierp; ? &acute; ´
&image; ? &AElig; Æ &real; ?
&aelig; æ &trade; &Agrave; À
&alefsym; ? &agrave; à &larr; ?
&Aring; Å &uarr; ? &aring; å
&rarr; ? &Atilde; Ã &darr; ?
&atilde; ã &harr; ? &Auml; Ä
&crarr; ? &auml; ä &lArr; ?
&brvbar; ¦ &uArr; ? &Ccedil; Ç
&rArr; ? &ccedil; ç &dArr; ?
&cedil; ¸ &hArr; ? &cent; ¢
&forall; ? &circ; ˆ &part; ?
&copy; © &exist; ? &curren; ¤
&empty; ? &deg; ° &nabla; ?
&divide; ÷ &isin; ? &Eacute; É
&notin; ? &eacute; é &ni; ?
&Ecirc; Ê &prod; ? &ecirc; ê
&sum; ? &Egrave; È &minus; ?
&egrave; è &lowast; ? &ETH; Ð
&radic; ? &eth; ð &ang; ?
&Euml; Ë &prop; ? &euml; ë
&and; ? &euro; &or; ?
&fnof; ƒ &cap; ? &frac12; ½
&cup; ? &frac14; ¼ &int; ?
&frac34; ¾ &there4; ? &Iacute; Í
&sim; ? &iacute; í &cong; ?
&Icirc; Î &asymp; ? &icirc; î
&ne; ? &iexcl; ¡ &equiv; ?
&Igrave; Ì &le; ? &igrave; ì
&ge; ? &iquest; ¿ &sub; ?
&Iuml; Ï &sup; ? &iuml; ï
&nsub; ? &laquo; « &sube; ?
&macr; ¯ &supe; ? &micro; µ
&oplus; ? &middot; · &otimes; ?
&not; ¬ &perp; ? &Ntilde; Ñ
&hArr; ? &ntilde; ñ &sdot; ?
&Oacute; Ó &lceil; ? &oacute; ó
&rceil; ? &Ocirc; Ô &lfloor; ?
&ocirc; ô &rfloor; ? &OElig; Œ
&lang; ? &oelig; œ &rang; ?
&Ograve; Ò &loz; ? &ograve; ò
&spades; ? &ordf; ª &clubs; ?
&ordm; º &hearts; ? &Oslash; Ø
&diams; ? &oslash; ø &Alpha; ?
&Otilde; Õ &alpha; ? &otilde; õ
&Beta; ? &Ouml; Ö &beta; ?
&ouml; ö &Gamma; ? &para;
&gamma; ? &plusmn; ± &Delta; ?
&pound; £ &delta; ? &raquo; »
&Epsilon; ? &reg; ® &epsilon; ?
&Scaron; Š &Zeta; ? &scaron; š
&zeta; ? &sect; § &Eta; ?
&shy; ­0 &eta; ? &sup1; ¹
&Theta; ? &sup2; ² &theta; ?
&sup3; ³ &thetasym; ? &szlig; ß
&Iota; ? &THORN; Þ &iota; ?
&thorn; þ &Kappa; ? &tilde; ˜
&kappa; ? &times; × &Lambda; ?
&Uacute; Ú &lambda; ? &uacute; ú
&Mu; ? &Ucirc; Û &mu; ?
&ucirc; û &Nu; ? &Ugrave; Ù
&nu; ? &ugrave; ù &Xi; ?
&uml; ¨ &xi; ? &Uuml; Ü
&Omicron; ? &uuml; ü &omicron; ?
&Yacute; Ý &Pi; ? &yacute; ý
&pi; ? &yen; ¥ &piv; ?
&Yuml; Ÿ &Rho; ? &yuml; ÿ
&rho; ? &ensp; &Sigma; ?
&emsp; &sigma; ? &thinsp;
&sigmaf; ? &phi; ? &Tau; ?
&Chi; ? &tau; ? &chi; ?
&Upsilon; ? &Psi; ? &upsilon; ?
&ndash; &upsih; ? &mdash;
&Phi; ? &lsquo; &psi; ?
&rsquo; &Omega; ? &sbquo;
&omega; ? &ldquo; &rdquo;
&bdquo; &lsaquo; &rsaquo;

V?i các kí t? ??c bi?t trên, m?i ng??i có th? tìm ki?m và ghép cho nhân v?t c?a mình có nh?ng cái tên m?i l? nh?t nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.